Pravila o zaštiti privatnosti

Pravila o zaštiti privatnosti

Ova pravila o zaštiti privatnosti opisuju kako prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo vaše podatke, uključujući i osobne podatke, u vezi s vašim pristupom i korištenjem portala kvalitetvremena.com– putem web stranice i/ili aplikacije.

Adresa naše web stranice je: https://kvalitetvremena.com/

Koje osobne podatke prikupljamo i zašto ih prikupljamo

Kada korisnik posjeti web lokaciju narodnjaci.net prikupljamo samo osnovne analitičke podatke preko servisa Google Analytics.

Ugrađeni sadržaj s drugih web stranica

Članci na ovoj web stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. Videozapisi, slike, članci itd.). Ugrađeni sadržaj s drugih web lokacija ponaša se na potpuno isti način kao da je posjetitelj posjetio drugu web stranicu.

Ove web stranice mogu prikupljati podatke o vama, upotrebljavati kolačiće, ugrađivati ​​dodatno praćenje treće strane i nadzirati vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na toj web lokaciji.

Portal nije odgovoran ni za jedan oblik materijalne ili bilo koje druge štete nastale korištenjem web stranice, ili nastale na osnovu tačnosti, ispravnosti te kvaliteta informacija koje prezentiramo na našem portalu. Sve vijesti su potpisane sa izvorom odakle je preuzeto, tako da se u potpunosti ograđujemo. Nastojimo objavljivati provjerene i tačne informacije, ali u potpunosti ih ne možemo kontrolisati.

Također nismo odgovorni za reklamni kao i sadržaj oglasa i stranica koje korisnici mogu posjetiti otvaranjem oglasa odnosno stranica. Sadržaj oglasa automatski se generise od treće strane tako da web portal Narodnjaci.net nema nikakav uvid i uticaj na isto.

Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja ili pritužbi u vezi s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti ili našim postupcima obrade vaših podataka, možete nam poslati e-poštu: info@juznivetar.news

 

Privacy Policy (google translate)

This privacy policy describes how we collect, use and process your data, including personal data, in connection with your access to and use of the www.kvalitetvremena.com portal – through the website and / or application.

The address of our website is: https://kvalitetvremena.com/

What personal information we collect and why we collect it

When a user visits the narodnjaci.net website, we collect only basic analytical data via the Google Analytics service.

Embedded content from other websites

Articles on this website may contain embedded content (e.g., videos, images, articles, etc.). Embedded content from other sites behaves in exactly the same way as if a visitor had visited another website.

These websites may collect information about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with embedded content if you have an account and are logged in to that site.

The portal is not responsible for any form of material or any other damage caused by the use of the website, or caused by the accuracy, correctness and quality of the information we present on our portal. All news is signed with the source from where it was downloaded, so we completely distance ourselves. We strive to publish verified and accurate information, but we cannot fully control it.

We are also not responsible for advertising as well as the content of ads and pages that users can visit by opening ads or pages. The content of the ad is automatically generated by a third party so that the web portal Narodnjaci.net has no insight and influence on the same.

Contact

If you have any questions or complaints regarding this Privacy Policy or our data processing procedures, you may email us at: https://kvalitetvremena.com/